ARKITEKTENS VISJON

Snipetorpgata er den eldste og mest kjente gata i Skien, den eneste gata som ikke ble lagt øde i den store bybrannen i 1886. I dag er det en attraktiv boliggate, der mye av den eldste trehusbebyggelsen i sentrum ligger. I årenes løp har flere av bygningene blitt endret, «modernisert», og noe ny bebyggelse har kommet til, men mye av bebyggelsen i gata er intakt og gata har beholdt sin opprinnelige bygningsstruktur. Denne er det viktig å ta vare på.

Eiendommen Snipetorpgata 13A ligger i den bratte, vestvendte skråning mellom Snipetorpgate og vestvendte skråning mellom Snipetorpgate og Brekkeparken, og den har en høydeforskjell på Brekkeparken, og den har en høydeforskjell på omkring 20 meter. Orienteringen mot vest og omkring 20 meter. Orienteringen mot vest og høydeforskjellen gir tomten gode sol- og utsiktsforhold.

Ved utformingen av boliganlegget er det lagt vekt på å gi bygningene en dimensjon / en målestokk som hører hjemme i den gamle gata. Lengder, bredder, høyder og takvinkler er viktige dimensjoner som skal være tilpasset og harmonere med den er eksisterende bebyggelsen i gata. Samtidig har det vært viktig å utforme en moderne bebyggelse som tilfredsstiller dagens ønsker og krav til funksjon og design og dertil utnytte tomten på en måte som gir den enkelte bolig best mulig orientering i forhold til sol og utsikt og skape gode uterom for beboerne.

“Idéen har vært å forene historien og nåtiden i et attraktivt boligprosjekt i historien og nåtiden byens sentrum.”

 Reidar Aasen, Børve Borchsenius Arkitekter AS

Det nye boliganlegget har to deler, to gatehus med 6 leiligheter mot Snipetorpgate og ett terrassehus med 6 leiligheter i skråningen opp mot Brekkeparken. Mellom de to delene ligger et felles uteareal, «Snipetorget», som kan benyttes av alle beboerne i anlegget.

Det er også sørget for at det er gode avstander mellom de nye boligene og nabobebyggelsen i nord mellom de to gatehusene og terrassehuset. 

Åpningene mot naboeiendommene, uterommet mellom de to gatehusene og det åpne fellesarealet mellom gatehusene og terrassehuset sørger for åpenhet for beboerne i de to delene av mot vest / mot gata. Mellom husene anlegges hage som vil være et felles uteareal for beboerne i gatehusene.

Terrassehuset, som ligger tilbaketrukket oppe i skråningen, har 3 store leiligheter med store terrasser på hver side av felles heis- og trapperom. Terrassehuset, som vil bli lite synlig fra Snipegata, ligger høyt i terrenget, men ved plasseringen er det sørget for bygningen ikke stenger for utsikten fra Brekkeparken.

Nødvendig boder og parkering for biler og sykler er plassert i boliganleggets underetasjer med direkte heisforbindelse opp til alle leilighetene. For øvrig henvises til prospektets tekst, tegninger og illustrasjoner.

Reidar Aasen, Børve Borchsenius Arkitekter AS